ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του ΓΠΑ ξεκίνησε! Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας μέχρι 5 Οκτωβρίου 2022

Το πρόγραμμα «Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας & Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» που αποσκοπεί στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Πανεπιστημίου μας οργανώθηκε, στελεχώθηκε και είναι έτοιμο να υποστηρίξει τις ερευνητικές ομάδες του ΓΠΑ που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα.

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2022 στέλνοντας mail στο innovinagri@aua.gr  για να ενημερωθείτε αναλυτικά για το έργο και να λάβετε την φόρμα για να καταγράψετε το ερευνητικό σας αποτέλεσμα.

Στις ερευνητικές ομάδες του ΓΠΑ που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα παρασχεθούν (ανάλογα με τις ανάγκες τους που θα προκύψουν από την τεχνική και εμπορική αξιολόγηση τους) ενδεικτικά υπηρεσίες:

  • Εκπαίδευσης των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και μεταφοράς τεχνολογίας
  • Σύνταξης επιχειρηματικών σχεδίων
  • Υποστήριξης στοχευμένης έρευνας και δράσεις μάρκετινγκ των ερευνητικών αποτελεσμάτων
  • Υποστήριξη σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων (συγγραφή και κατάθεση πατεντών κλπ),
  • Υποστήριξης στην ίδρυση τεχνοβλαστού
  • Πρόσβασης σε πλατφόρμα για την εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.
  • Δικτύωσης με επιχειρήσεις, ιδιώτες επενδυτές, τράπεζες, ιδρύματα και άλλους φορείς, με σκοπό τη διαρκή επαφή τους με τις ερευνητές ομάδες
  • Υποστήριξης στην ανάπτυξη ενός πρωτοτύπου (εάν κριθεί απαραίτητο).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας & Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών » με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5132774 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστιστικότητα Επιχειρηματικότητα και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020)».

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
espa
diaygeia
gget
ee
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
nbg
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο