ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΥ

Α. Ορισμός – νομοθετικό πλαίσιο Ως τεχνοβλαστός ορίζεται κάθε νομικό πρόσωπο, που συστήνεται για την εμπορική αξιοποίηση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας, που προήλθαν από ερευνητικά έργα που εκτελέστηκαν στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μπορεί να έχει μία από τις ακόλουθες μορφές: Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ανώνυμη Εταιρία (ΑΕ) ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ). […]

Α. Ορισμός – νομοθετικό πλαίσιο

Ως τεχνοβλαστός ορίζεται κάθε νομικό πρόσωπο, που συστήνεται για την εμπορική αξιοποίηση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας, που προήλθαν από ερευνητικά έργα που εκτελέστηκαν στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μπορεί να έχει μία από τις ακόλουθες μορφές: Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ανώνυμη Εταιρία (ΑΕ) ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ).

Η ίδρυση τεχνοβλαστών, καθώς και οι προϋποθέσεις χρηματοδότησής τους από το ελληνικό κράτος, διέπονται από το ν. 4009/2011, το ν. 2919/2001 (άρθρο 11) και το π.δ. 17/2001.

Β. Συμμετοχή σε τεχνοβλαστό

Για τη διευκόλυνση της πρακτικής εφαρμογής των ερευνητικών αποτελεσμάτων που έγιναν στον ΕΛΚΕ ΓΠΑ, καθώς και προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, το Πανεπιστήμιο δύναται να συμμετάσχει ως εταίρος στο εν λόγω εταιρικό σχήμα. Η εταιρική συμμετοχή του Πανεπιστημίου γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και μπορεί να έχει τη μορφή είτε χρηματικής εισφοράς είτε εισφοράς σε είδος (ως είδους νοούμενου του αποτελέσματος της ερευνητικής δραστηριότητας, η χρήση του οποίου εισφέρεται στο εταιρικό σχήμα).

Το καταστατικό του τεχνοβλαστού δύναται να αναγνωρίζει στο Πανεπιστήμιο (Ειδικός Λογαριασμός) δικαίωμα προτίμησης, έναντι των λοιπών μετόχων στον τεχνοβλαστό, σε περιπτώσεις μεταβίβασης τμήματος του μετοχικού κεφαλαίου σ’ αυτό. Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου (Ειδικός Λογαριασμός) στον τεχνοβλαστό θα διέπεται και από τους υφιστάμενους κώδικες δεοντολογίας, τον Οδηγό Χρηματοδότησης Ερευνών και τις οικείες διατάξεις της ΚΥΑ/679/1996, την υφιστάμενη νομοθεσία για την υπηρεσιακή κατάσταση των καθηγητών.

Σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο (Ειδικός Λογαριασμός) δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στον υπό ίδρυση τεχνοβλαστό, θα συνάπτεται σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και της Εταιρείας, η οποία δύναται να είναι σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας ή παραχώρησης εκμετάλλευσης ή χρήσης ή απλή σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ. Με την εν λόγω σύμβαση θα προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  • παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης του προϊόντος διανοίας (ανακάλυψης, εφεύρεσης, ερευνητικού αποτελέσματος που μπορεί να αποτελεί βιομηχανική ή πνευματική ιδιοκτησία)
  • συμμετοχή του Πανεπιστημίου στα έσοδα ή τα κέρδη από την εμπορική δραστηριότητα του τεχνοβλαστού μέσω αξιοποίησης της τεχνογνωσίας των ερευνητών που ιδρύουν τον τεχνοβλαστό
  • παραχώρηση της χρήσης του ονόματος του ΓΠΑ για τα μελλοντικά προϊόντα – υπηρεσίες
  • παραχώρηση της δυνατότητας χρήσης ερευνητικών εργαστηρίων. Σε κάθε περίπτωση, η δυνατότητα χρήσης των εργαστηρίων θα πρέπει αφενός μεν να έχει την έγκριση του Διευθυντή του εργαστηρίου, αφετέρου δε να μην παραβλάπτει την διδακτική και ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου
  • τι θα συμβεί ως προς τη χρήση του ονόματος του ΓΠΑ και τη χρήση των εργαστηρίων του ΓΠΑ, σε περίπτωση που για οποιουσδήποτε λόγους (π.χ. συνταξιοδότηση) δεν συμμετέχει στην εν λόγω εταιρεία καθηγητής του ΓΠΑ.

Ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ δύναται να επαναξιολογεί τη συμμετοχή του στην εταιρεία και να αποχωρεί από αυτή, εφόσον υφίσταται σπουδαίος λόγος. Στη σύμβαση συνεργασίας μπορεί να οριστεί o χρόνος επαναξιολόγησης (π.χ. κάθε τριετία) της συμμετοχής του ΕΛΚΕ ΓΠΑ στην εταιρεία.

Εκτός από τον ΕΛΚΕ ΓΠΑ, δύνανται να συμμετέχουν στην εταιρεία, αφενός μεν καθηγητές του ΓΠΑ, αφετέρου δε τρίτα πρόσωπα.

Η συμμετοχή μελών του Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού (μέλη ΔΕΠ) του Πανεπιστημίου σε επιχειρηματικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης της γνώσης και των αποτελεσμάτων της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης επιτρέπεται όμως μετά τη συμπλήρωση τριετίας από το διορισμό τους και μετά από απόφαση της Συγκλήτου. Ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου θεωρείται η κατοχή σημαντικών θέσεων διαχείρισης ή διοίκησης (π.χ., Διευθύνοντος Συμβούλου, Διαχειριστή) ή ανάλογης θέσης στα όργανα διοίκησης του τεχνοβλαστού.

Με την απόφαση της Συγκλήτου καθορίζεται ο τρόπος και η έκταση συμμετοχής προς τις ανωτέρω επιχειρήσεις. Με απόφαση της Συγκλήτου καθορίζονται και οι όροι σύμβασης του ΓΠΑ με τον τεχνοβλαστό για την παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης προϊόντων διανοίας των ιδρυτών-ερευνητών του ΓΠΑ ή γενικότερα για συμμετοχή στα έσοδα ή στα κέρδη της εμπορικής του δραστηριότητας από εκμετάλλευση τεχνογνωσίας των ιδρυτών

Γ. Διαδικασία ίδρυσης

Προκειμένου να συσταθεί εταιρεία – τεχνοβλαστός θα πρέπει να υπάρχει προηγούμενη έγκριση καταρχήν της Επιτροπής Ερευνών και εντέλει της Συγκλήτου.
Προκειμένου να παρασχεθούν οι εν λόγω εγκρίσεις, θα πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Ερευνών και στην Σύγκλητο:

α) σχέδιο Καταστατικού της υπό ίδρυση εταιρείας

Το υποβαλλόμενο σχέδιο Καταστατικού θα πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει τα θεμελιώδη στοιχεία οργάνωσης της εταιρείας, ήτοι: την επωνυμία, την έδρα και τη νομική φύση της εταιρείας, τους σχεδιαζόμενους ιδρυτές, την διοίκηση και τον διαχειριστή της εταιρείας, τον σκοπό, τη διάρκεια της εταιρείας και το εταιρικό κεφάλαιο,

β) σχέδιο σύμβασης μεταξύ της υπό ίδρυση εταιρείας και του ΕΛΚΕ ΓΠΑ

Το υποβαλλόμενο σχέδιο Σύμβασης θα πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει:

  • τις ειδικότερες παροχές του ΕΛΚΕ ΓΠΑ προς την υπό ίδρυση εταιρεία (π.χ. χρήση υποδομών του Πανεπιστημίου, κλπ.),
  • την οικονομική παροχή της εταιρείας προς το ΓΠΑ και τον τρόπο καταβολής αυτής
  • τη ρύθμιση των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

γ) επιχειρηματικό σχέδιο της υπό ίδρυση εταιρείας

Το επιχειρηματικό σχέδιο θα περιέχει συνοπτική περιγραφή στρατηγικής οικονομικής αξιοποίησης της έρευνας, την οποία στοχεύει να αναπτύξει η εταιρεία.

Η Επιτροπή Ερευνών δύναται να συστήσει 3μελή επιτροπή, με σκοπό να αξιολογήσει επιχειρηματικά την οικονομική – επιχειρηματική πρόταση σύστασης της εταιρείας. Μέλη της 3μελούς επιτροπής μπορεί να είναι πρόσωπα από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο. Στην εν λόγω Επιτροπή, προκειμένου αυτή να εκφέρει γνώμη, θα τεθούν υπόψη όλα τα ανωτέρω στοιχεία (Καταστατικό, σχέδιο σύμβασης, επιχειρηματικό σχέδιο).

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ