ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Βιομηχανική ιδιοκτησία Κάθε εφεύρεση που πραγματοποιείται από τους ερευνητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο έργου χρηματοδοτούμενου από τον Ε.Λ.Κ.Ε. θεωρείται εξαρτημένη (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1733/1987) και τα δικαιώματα της εφεύρεσης ανήκουν σε ποσοστό 60% στον ερευνητή και σε ποσοστό 40% στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών […]

Βιομηχανική ιδιοκτησία

Κάθε εφεύρεση που πραγματοποιείται από τους ερευνητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο έργου χρηματοδοτούμενου από τον Ε.Λ.Κ.Ε. θεωρείται εξαρτημένη (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1733/1987) και τα δικαιώματα της εφεύρεσης ανήκουν σε ποσοστό 60% στον ερευνητή και σε ποσοστό 40% στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δικαιούται την εμπορική εκμετάλλευση της εφεύρεσης κατά προτεραιότητα έναντι αμοιβής προς τον εφευρέτη – ερευνητή, ανάλογης προς την οικο-νομική αξία της εφεύρεσης και των κερδών που θα αποφέρει. Ο ερευνητής – εφευρέτης εξαρτημένης εφεύρεσης γνωστοποιεί εγγράφως στην Επιτροπή Ερευνών την πραγματοποίηση της εφεύρεσης και παρέχει τα αναγκαία στοιχεία για την υποβολή από κοινού με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αίτησης χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Αν το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέσω της Επιτροπής Ερευνών, δεν δηλώσει εγγράφως στον ερευνητή – εφευρέτη, μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την παραλαβή της παραπάνω γνωστοποίησης, το ενδιαφέρον του για την από κοινού κατάθεση αίτησης χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας, η εφεύρεση ανήκει εξ ολοκλήρου στον ερευνητή – εφευρέτη.

Οποιοδήποτε πρόσωπο (ερευνητής ή μη) λαμβάνει επίσημα ή ανεπίσημα γνώση της προόδου ή του προϊόντος των ερευνών οφείλει πλήρη εχεμύθεια και αποφυγή ενεργειών για εκμετάλλευση της γνώσης ή του προϊόντος της έρευνας προς ίδιον όφελος.

Πνευματική ιδιοκτησία

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι άυλα δικαιώματα που αποκτώνται αυτοδίκαια για κάθε είδος πρωτότυπου έργου που δημιουργείται, εμφανίζεται ή εκφράζεται με οποιαδήποτε υλική μορφή.

Η κυριότητα και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των αποτελεσμάτων που παράγονται κατά την εκτέλεση ερευνητικών έργων χρηματοδοτούμενων από τον Ε.Λ.Κ.Ε. ανήκουν σε ποσοστό 60% στον ερευνητή και σε ποσοστό 40% στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εκτός εάν στην υπογραφόμενη σύμβαση μεταξύ των ερευνητών του Πανεπιστημίου και των εντολέων ή χρηματοδοτών της έρευνας ορίζεται διαφορετικά.

Εν προκειμένω, η πνευματική ιδιοκτησία περιλαμβάνει μόνο το δικαίωμα εκμετάλλευσης του αποτελέσματος του ερευνητικού έργου (περιουσιακό δικαίωμα). Το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού δεσμού με αυτό (ηθικό δικαίωμα) και συγκεκριμένα η λεγόμενη «εξουσία πατρότητας» ανήκει στο «δημιουργό» του έργου (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993).

Απαγορεύεται ρητά στους ερευνητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών να παραχωρήσουν οποιοδήποτε δικαίωμα σε οποιονδήποτε τρίτο, όπως επίσης απαγορεύεται στους ερευνητές να διαθέτουν μέρος ή το σύνολο του έργου για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε περίπτωση δημοσίευσης μέρους ή ολόκληρης εργασίας που δημιουργήθηκε εξολοκλήρου ή εν μέρει στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πρέπει τούτο να αναφέρεται.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
espa
diaygeia
gget
ee
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
nbg
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο