ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Είναι δυνατή η εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που παράγονται στο πλαίσιο ενός ερευνητικού προγράμματος του ΕΛΚΕ ΓΠΑ από μία υφιστάμενη – τρίτη εμπορική εταιρεία, με την υπογραφή σχετικής σύμβασης μεταφοράς τεχνολογίας. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να υπογραφεί σύμβαση παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης πνευματικής ιδιοκτησίας ή σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας ή σύμβαση μεταφοράς τεχνογνωσίας μεταξύ αφενός μεν […]

Είναι δυνατή η εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που παράγονται στο πλαίσιο ενός ερευνητικού προγράμματος του ΕΛΚΕ ΓΠΑ από μία υφιστάμενη – τρίτη εμπορική εταιρεία, με την υπογραφή σχετικής σύμβασης μεταφοράς τεχνολογίας.

Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να υπογραφεί σύμβαση παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης πνευματικής ιδιοκτησίας ή σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας ή σύμβαση μεταφοράς τεχνογνωσίας μεταξύ αφενός μεν του ΕΛΚΕ ΓΠΑ και του επιστημονικού υπεύθυνου του έργου, αφετέρου δε της εταιρείας. Η σύμβαση περιλαμβάνει είτε την παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης βιομηχανικής ή/και πνευματικής ιδιοκτησίας είτε απλώς την παραχώρηση εκμετάλλευσης τεχνογνωσίας. Η εταιρεία θα επενδύσει για τη μετατροπή του ερευνητικού αποτελέσματος της σε οικονομικά αξιοποιήσιμο προϊόν ή υπηρεσία. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία θα αναλάβει, μεταξύ άλλων, διαδικασίες ανάπτυξης, πιθανών εγκρίσεων που απαιτούνται από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, marketing, υποστήριξης, εκπαίδευσης κ.ά.

Με την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης, η εκμετάλλευση της πνευματικής ιδιοκτησίας του ΓΠΑ και των ερευνητών του παραχωρείται στην εταιρεία. Παραχωρείται η χρήση της (χωρίς να μεταβιβάζεται η κυριότητα) έναντι οικονομικών και άλλων ανταλλαγμάτων. Προβλέπονται δύο κατηγορίες συμβάσεων παραχώρησης: η αποκλειστική και η μη αποκλειστική παραχώρηση.

Το ΓΠΑ, στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης παραχώρησης κάθε εφεύρεσης ή ερευνητικού αποτελέσματος αποκτά έσοδα, το ύψος και ο τρόπος καταβολής των οποίων θα ορίζονται με ακρίβεια στη συγκεκριμένη σύμβαση. Το οικονομικό αντάλλαγμα προς τον ΕΛΚΕ ΓΠΑ μπορεί να είναι ποσοστό επί των εσόδων ή κερδών του συγκεκριμένου προϊόντος – υπηρεσίας που αξιοποιεί εμπορικά η εταιρεία με την οποία συμβάλλεται ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ.

Εν συνεχεία, τα έσοδα θα κατανεμηθούν μεταξύ του δημιουργού (ή των συνδημιουργών) και του Πανεπιστημίου (ΕΛΚΕ ΓΠΑ), ως εξής: ποσοστό 60% στον ερευνητή – επιστημονικό υπεύθυνο του έργου και σε ποσοστό 40% στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι σε διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση συμβάσεων παραχώρησης δεσμεύονται να τηρούν κανόνες εμπιστευτικότητας και απόλυτη εχεμύθεια για τις πληροφορίες που λαμβάνουν, υπογράφοντας ενδεχομένως και σχετική ειδική συμφωνία γι’ αυτό.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
espa
diaygeia
gget
ee
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
nbg
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο