ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ίδρυση Κέντρου Εφαρμογών Κυτταροβιολογικών Τεχνολογιών (Κ.Ε.ΚY.ΤΕ.) στο ΓΠΑ

Το Κέντρο Εφαρμογών Κυτταροβιολογικών Τεχνολογιών  (Κ.Ε.ΚY.ΤΕ.) ιδρύθηκε το 2017 (ΦΕΚ 2505/20.07.2017) ως κατεξοχήν διεπιστημονικός και διεργαστηριακός φορέας παροχής υπηρεσιών και εξωστρεφών δράσεων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αποστολή του Κ.Ε.ΚY.ΤΕ. είναι ο σχεδιασμός μεθόδων και προϊόντων και η παροχή τεχνογνωσίας και υπηρεσιών έρευνας και καινοτομίας στα εξής  γνωστικά αντικείμενα:

 • την αξιολόγηση της βιοσυμβατότητας υλικών in vitro, ex vivo και in vivo
 • την αξιολόγηση φαρμακευτικών ουσιών,  φυσικών προϊόντων και άλλων βιοδραστικών/βιολογικού ενδιαφέροντος δειγμάτων, in vitro, ex vivo και in vivo
 • τον έλεγχο καλλυντικών ουσιών
 • την ανάπτυξη και εφαρμογή διαγνωστικών μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων
 • τη δημιουργία και διατήρηση τράπεζας κυτταρικών σειρών
 • τον σχεδιασμό παραγωγικών πρωτοκόλλων μικροπολλαπλασιασμού
 • τον πειραματισμό και ανάπτυξη θεραπευτικών μεθόδων και ουσιών
 • την βιολογία και βιοτεχνολογία κυττάρου
 • την ανάπτυξη πρωτοκόλλων και προγραμμάτων μελέτης μοριακών και κυτταρικών παθογενετικών μηχανισμών σε ζωικά μοντέλα ασθενειών του ανθρώπου
 • την δημιουργία διαγονιδιακών ζωικών μοντέλων
 • την βιοπληροφορική
 • τον σχεδιασμό πειραμάτων και σύνταξη ερευνητικών προτάσεων σε σχέση με τα ανωτέρω αντικείμενα, καθώς και την υλοποίηση αυτών
 • Την κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας  σε σχέση με τα ανωτέρω αντικείμενα.

Επίσης, το Κ.Ε.ΚY.ΤΕ. συμβάλλει στη διάχυση και δημοσιοποίηση της γνώσης και της στάθμης της τεχνικής στα ανωτέρω αντικείμενα μέσω στοχευμένων δράσεων (οργάνωση σεμιναρίων, εργαστηρίων, τηλεκπαίδευσης, ενημερωτικών εγχειριδίων και εκθέσεων).

Αποδέκτες- Ωφελούμενοι

Το Κ.Ε.ΚY.ΤΕ. απευθύνεται:

(α) σε όλα τα μέλη της κοινότητας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τα οποία μπορούν να υλοποιήσουν δικά τους ερευνητικά προγράμματα και έργα εξωστρέφειας υπό την αιγίδα του Κέντρου και αξιοποιώντας τη διαθέσιμη υποδομή και τεχνογνωσία.

(β) σε νομικά πρόσωπα (Πανεπιστήμια, Ερευνητικούς Φορείς, Δημόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισμούς και Εταιρείες) και φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Δείτε αναλυτικά το δελτίο τύπου του Κ.Ε.ΚΥ.ΤΕ. εδώ ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του www.kekyte.aua.gr.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ