ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Παράταση υποβολής προτάσεων! Οδηγίες για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο Πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων του Έργου «SUB4: «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας»

Παράταση υποβολής προτάσεων: Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η 25η Ιουνίου 2024 και ώρα 16.00.

Δικαιούχοι της Πρόσκλησης είναι οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. της χώρας. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται για χρηματοδότηση στις δύο δράσεις της Προσκλήσεως,

  • τη Δράση I: «Νέοι Ερευνητές»
  • Δράση II: «Συμπράξεις Ερευνητών διαφορετικών Α.Ε.Ι.»

Η  καταληκτική ημερομηνία υποβολής της πρότασης στην πλατφόρμα https://trustyourstars.minedu.gov.gr/ είναι η 25η/06/2024 και ώρα 16:00.

Ακολουθούν οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων που πρέπει να ακολουθείται, η οποία διαφέρει ανάλογα με τη Δράση για την οποία υποβάλλεται αίτηση.

Διαδικασία υποβολής Δράση Ι

Για τη Δράση αυτή θα πρέπει να οριστεί ένας/μία μεταδιδάκτορας/ μεταδιδακτορικός ερευνητής ως Επιστημονικός/ή Υπεύθυνος/η του έργου.

Ο Μεταδιδάκτορας/ΕΥ της πρότασης αποκτά κωδικούς για την υποβολή της πρότασης στον ισότοπο: https://trustyourstars.minedu.gov.gr/

Ο Μεταδιδάκτορας/ΕΥ αποστέλλει ψηφιακά υπογεγραμμένο (ή υπογεγραμμένο στο gov.gr) το έντυπο Ο1 στο elke@aua.gr μαζί με την βεβαίωση αναγόρευσής του σε Διδάκτορα. Στην συνέχεια η υποβολή της πρότασης εγκρίνεται από την Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ ΓΠΑ.

Διαδικασία υποβολής Δράση ΙΙ

Ο Συντονιστής της πρότασης  αποκτά κωδικούς για την υποβολή της πρότασης στον ισότοπο: https://trustyourstars.minedu.gov.gr/

Ο ΕΥ της πρότασης υποβάλει το αποστέλλει ψηφιακά υπογεγραμμένο (ή υπογεγραμμένο στο gov.gr) το έντυπο Ο1 στο elke@aua.gr συνοδευόμενο από αίτημα του ΕΥ για ορισμό του ως ΕΥ ή και συντονιστή (εφόσον το μέλος ΔΕΠ του ΓΠΑ είναι συντονιστής ή ΕΥ του έργου). . Στην συνέχεια η υποβολή της πρότασης και το αίτημα για ορισμό ως ΕΥ ή και συντονιστή εγκρίνεται από την Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ ΓΠΑ.

Αποστολή του  σχεδίου του συμφωνητικού συνεργασίας για έγκριση από την νομική υπηρεσία του ΕΛΚΕ-ΓΠΑ. Το εγκεκριμένο σχέδιο αποστέλλετε στο elke@aua.gr για έγκριση από την Επιτροπή Ερευνών και υπογραφή από τον Πρόεδρο της.

Σε συνέχεια των εγκρίσεων από την Επιτροπή Ερευνών θα σας αποσταλούν υπεύθυνες δηλώσεις και οι σχετικές αποφάσεις.

Δικαιολογητικά

  1. Στοιχεία που θα χρειαστούν κατά την υποβολή της πρότασης στο Πληροφοριακό Σύστημα του Έργου “Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας” (διαθέσιμα εδώ)
  2. Το ΦΕΚ ορισμού του κ. Μπαρτζάνα ως Αντιπρύτανη Έρευνας Οικονομικών και Ανάπτυξης του ΓΠΑ (διαθέσιμο εδώ)
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
espa
diaygeia
gget
ee
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
nbg
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο