ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της εμβληματικής δράσης “Ερευνώ – Καινοτομώ”

Στις 17 Μαΐου ανακοινώθηκε επίσημα η πρόσκληση για τη Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε τριακόσια εκατομμύρια ευρώ (300.000.000€) που θα κατανεμηθούν ως εξής στις 4 συγκεκριμένες παρεμβάσεις:

  • Παρέμβαση I Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις €60.000.000
  • Παρέμβαση II Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς €180.000.000
  • Παρέμβαση III Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων €39.000.000
  • Παρέμβαση IV Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις €21.000.000

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), για όλες τις Παρεμβάσεις της Δράσης, ορίζεται η Πέμπτη 06.06.2024 και ώρα 12:00 με καταληκτικές ημερομηνίες ως εξής:

– για την Παρέμβαση Ι την Τετάρτη 10.07.2024 και ώρα 15:00

– για την Παρέμβαση ΙΙ την Τετάρτη 17.07.2024 και ώρα 15:00

– για τις Παρεμβάσεις ΙΙΙ και IV η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27.11.2024 και ώρα 15:00.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας http://erevno-kainotomo.gr/espa2127 που θα ενεργοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

Η αναλυτική πρόσκληση είναι διαθέσιμη εδώ.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
espa
diaygeia
gget
ee
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
nbg
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο